The Flying Scotsman 28/05/16 - Redbridge - hammy8241